Transformacja cyfrowa w branży produkcyjnej

Transformacja cyfrowa oraz implementacja założeń przemysłu 4.0 jest dla branży produkcyjnej dużym wyzwaniem a jednocześnie ogromną szansą na rozwój. W dużej mierze dalszy wzrost wydajności w obrębie produkcji zależny będzie od zdolności firm do zaadaptowania się do nowych standardów wyznaczanych przez transformację cyfrową. Aby sprostać tym wymaganiom przedsiębiorstwa potrzebują inwestować w rozwiązania procesowe i organizacyjne zmierzające do optymalizacji i płynności procesu wytwarzania wyrobów.

Nadzorowanie procesów i utrzymanie ruchu

Strategia efektywnego utrzymania ruchu w branży produkcyjnej jest niezwykle istotnym elementem wpływającym na wydajność i efektywność przedsiębiorstwa. Wszelkie przestoje maszyn, sporodowane na przykład awarią, powodują reorganizację pracy, utratę płynności procesu produkcyjnego a także straty finansowe oraz konieczność podejmowania działań generujących dodatkowe koszty.

Wsparcie prewencyjnego utrzymania ruchu

Działania inspekcyjne (preventive maintenance) z wykorzystaniem AR Solutions usprawnią  działania obejmujące diagnostykę elementów i podzespołów, analizy parametrów, regularne przeglądy zużycia elementów eksploatacyjnych. Dzięki prostym listom kontrolnym w formie przydzielanych pracownikom zadań łatwo zadbać o istotne aspekty związane z ciągłością produkcji.

Takie dane są stale podawanie analizie w celu maksymalizowania przydatności i sprawności urządzeń a także niedopuszczenia do awarii. Platforma AR Solutions umożliwia kierownikom wyższego szczebla bieżącą ewaluację wybranych procesów na podstawie danych zbieranych poprzez aplikację.

Implementacja rozwiązań rzeczywistości rozszerzonej, w ramach platformy AR Solutions, może oddziaływać na istotne aspekty procesu produkcyjnego.

  • Poprawa w zakresie dostępności maszyn,  zwiększenie wydajności urządzeń, podniesienie jakości produktów, kontrola i optymalizacja nad całością procesów.
  • Efektywne zarządzanie produkcją
  • Działania zmierzające do wyższej jakości wytwarzanego produktu.
  • Analiza i ocena efektywności produkcji
Udostępnij

Czytaj inne


patronate